NEWS :

ไทยคู่ฟ้า - วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

18 August 2018

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแทบไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อินเทอร์เน็ตได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อทั้งวิถีชีวิตของผู้คน รูปแบบการทำธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาล แล้วในเมื่อเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้จึงหลักเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองตาม

 

อกจากความเปลี่ยนแปลงที่ได้เห็นนิตยสารไทยคู่ฟ้าฉบับนี้แล้ว เนื้อหาภายในฉบับยังจะบอกกล่าวถึงนโยบายที่รัฐบาลเตรียมไว้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Startup Thailand โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ ประเทศไทย 4.0 ซึ่งน่าจะทำให้เรามองเห็นอนาคตที่สดใสของประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้น

 

ไม่เพียงเท่านั้น เพราะภายในฉบับยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงการบ้านประชารัฐมาตรการส่งเสริมการลงทันท้องถิ่น ทางออกปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไป การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ ออง ซาน ซูจิ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งยังพาไปรู้จักกับแม่แจ่มในมุมมองที่แตกต่างด้วย

 

ทั้งหมดนี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการวางแผนเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

 

อ่านออนไลน์ได้ที่ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0B1NZIr1uydB6Mjc3MnRjcWNfWjA

จัดทำโดย สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 288 4388 โทรสาร 02 288 4390 อีเมล thaikhufahmagazine@gmail.com

 

 

Tags :

COMMENT

© 2005 - 2018 daypoets.co.,ltd. All Rights Reserved