NEWS :

ไทยคู่ฟ้า - วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

18 August 2018

/data/news/165/cms/bceghlopqx27.jpg

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างแน่วแน่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของพสกนิกรของพระองค์

 

สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ ภาพของกษัตริย์ผู้ทรงงานอย่างหนักตลอดเวลา 70 ปีในรัชสมัยของพระองค์ นำมาซึ่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่จะจารึกในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ


ไม่เพียงแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมาย เช่นเดียวกับรัฐบาลที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้กับหลากหลายโครงการที่ส่งผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วารสารไทยคู่ฟ้าเชื่อว่า แรงบันดาลใจจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยเสมอตราบนานเท่านาน


ซึ่งนอกจากเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว ภายในฉบับยังประกอบไปด้วยผลงานของรัฐบาลที่เกิดจากการเดินตามรอยพระราชดำริ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ การปิดช่องว่างเพื่อความเท่าเทียม ฯลฯ รวมถึงการบันทึกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในการเริ่มต้นรัชสมัตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมพระราชกรณียกิจสำคัญซึ่งเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยอีกด้วย


อ่านออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15ceda64a3bb4525?projector=1 

จัดทำโดย สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์ 02 288 4388  โทรสาร 02 288 4390 อีเมล thaikhufahmagazine@gmail.com

Tags :

วารสาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่9 กษัตริย์

COMMENT

© 2005 - 2018 daypoets.co.,ltd. All Rights Reserved